Център за развитие - Попово
 

Център за развитие - Попово

Мисия на неправителствената организация

Нашата мисия като сдружение е да осигурим квалифицирана подкрепа в областта на общественото развитие и постигането на устойчиви ...

Цели на организацията

Да стимулира диалога и постигането на съгласие в общността при идентифициране на местните нужди и проблеми;Да насърчава сътрудничеството между общината, нестопанските организации и бизнессредите за устойчиво местно развитие; Да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с действащи обществени фондове, социални предприятия и доставчици на социални услуги; Да съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне приоритетите на местното развитие; Да обедини човешки и финансови ресурси и да ги насочи към осъществяване на общо идентифицираните интереси и приоритети на общността.  
Основни средства за постигане на целите: Системно проучване и анализ на местните нужди на гражданите; Активизиране на местната общност за разрешаване на идентифицираните от гражданите проблеми; Повишаване потенциала на гражданските организации и групи за предлагане, управление и развитие на социални услуги, социалните предприятия и обществени фондове; Организиране на кампании за набиране на средства;Участие в конкурси по различни програми за финансиране на проекти в приоритетни области, определени от местните граждани и местните власти; Управление и разпределение на средствата на местни и чуждестранни дарители чрез открити и ясни процедури и на конкурсен принцип.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info